Põhikiri

1. Üldsätted

1.1. Eesti Kandleliit (edaspidi käesolevas põhikirjas nimetatud Liit; nimi tõlgituna inglise keelde – Estonian Kannel Society) on isikute vabatahtlik ühendus, mille põhieesmärk on kandle ja kandlemuusika levik ja arendamine ning kandlepedagoogika täiustamine Eestis.

1.2. Tegevuse eesmärgi saavutamiseks Liit:

1.2.1. vahendab ja edastab kandlealast informatsiooni ning propageerib kandlemängu ja kandlemuusikat.

1.2.2. korraldab kontserte, seminare, konkursse, festivale ja õppelaagreid.

1.2.3. hoolitseb kannelde valmistamise jätkuvuse eest Eestis.

1.2.4. annab välja noote ja metoodilist kandlealast kirjandust.

1.2.5. hoolitseb kandle õppe- ja kontsertrepertuaari levimise eest.

1.2.6. kannab hoolt Eesti muusikaõppeasutuste kandlepedagoogide ja noorte kandlemängija enesetäiendamise eest.

1.2.7. arendab suhteid ja reeb koostööd riigiastutustega, kohalike omavalitsustega ja kultuuriseltsidega Eestis. Samuti Eestis ja välisriikide kandleühingute, kultuuri- ja muude organisatsioonidega.

1.2.8. võib sooritada igat liiki tehinguid ja muid juriidilisi toiminguid ning omandada varalisi ja mittevaralisi õigusi.

1.3. Liit on eraõiguslik juriidiline isik, millel on oma nimega pitsat ja sümboolika.

1.4. Liit juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi põhiseadusest, mittetulundusühingute seadusest, muudest Eestis kehtivatest õigusaktidest, käesoleva põhikirjast ja Liidu üldkogu ning juhatuse otsustest.

1.5. Liit tegutseb avalikes huvides, see tähendab mitte kitsa ringi huvides.

1.6. Liit on heategevuslik, see tähendab pakub sihtrühmale, mille toetamine tuleneb tema põhikirjast, kaupa või teenust peamiselt tasuta või muul kasumit mittetaotleval viisil või maksab sihtrühma kuuluvatele isikutele toetust.

1.7. Liidu ja tema juhatuse asukoht on Eesti Vabariik, Tallinna linn.

2. Liidu liikmed

2.1. Liidu liikmeskond koosneb tegev-, au- ja välisliikmetest.

2.2. Liidu tegevliikmeks võivad olla Eestis tegutsevad kandleõpetajad, kandleõppijad, kandlemängijad ja teised kandlehuvilised, kes soovivad kaasa aidata kandlemuusika edendamisele Eestis, tunnistavad ja täidavad Liidu põhikirja.

2.3. Liidu tegevliikmeks võtmise küsimuse otsustab soovija kirjaliku avalduse alusel Liidu juhatus.

2.4. Liidu tegevliikmel on õigus:

2.4.1. osa võtta Liidu üldkogu koosolekust hääleõigusega;

2.4.2. teha Liidu üldkogule ettepanekuid;

2.4.3. valida ja olla valitud Liidu esimeheks/naiseks, aseesimeheks/naiseks või juhatuse liikmeks;

2.4.4. saada teavet ja teha ettepanekuid Liidu töökorralduse kohta;

2.4.5. astuda Liidust välja.

2.5. Liidu tegevliige on kohustatud:

2.5.1. järgima Liidu põhikirja ning üldkogu ja juhatuse otsuseid;

2.5.2. tasuma liikmemaksu;

2.5.3. võtma aktiivselt osa Liidu tegevusest;

2.5.4. hoidma ja kaitsma Liidu mainet.

2.6. Liidu tegevliige võib Liikmeskonnast lahkuda Liidu juhatusele esitatava kirjaliku avalduse alusel. Liikmelisus lõppeb avalduses näidatud kuupäeval.

2.7. Liidu tegevliikmel ei ole hääleõigust, kui ta ei ole tasunud eelmise aasta liikmesmaksu.

2.8. Kui Liidu tegevliikme tegevus on vastuolus Liidu põhikirja, üldkogu või juhatuse otsustega, võidakse ta Liidu juhatuse otsusega Liidu liikmete hulgast välja arvata.

2.9. Liidu üldkogul on õigus juhatuse konsensuslikul ettepanekul anda auliikme staatus füüsilisele või juriidilisele isikule, kellel on silmapaistvaid teeneid Eesti kandlekultuuri arendamisel ja kes on toetanud märkimisväärselt Liidu tegevust.

2.10. Liidu juhatus võib võtta Liidu välisliikmeks füüsilise või juriidilise isiku või mõne muu organisatsiooni, kes soovib toetada Liidu tegevust ja eesmärki.

3. Liidu üldkogu

3.1. Liidu kõrgeimaks organiks on Liidu üldkogu (mittetulundusühingute seaduses nimetatud üldkoosoleku tähenduses). Üldkogu koosolekust võtavad osa kõik Liidu liikmed.

3.2. Üldkogu on pädev otsustama kõiki Liidu tegevusega seonduvaid küsimusi. Üldkogu pädevusse kuulub:

3.2.1. põhikirja muutmine;

3.2.2. eesmärgi muutmine;

3.2.3. Liidu tegevuse aastaaruande, majandusaasta ja töösuundade kinnitamine;

3.2.4. kolmeks aastaks Liidu esimehe/naise, aseesimehe/naise ja juhatuse valimine;

3.2.5. Liidu auliikme staatuse andmine;

3.2.6. liikmemaksu suuruse ja tasumise korra kehtestamine;

3.2.7. juhatuse poolt Liidu esindamise korra kindlaksmääramine.

3.3. Üldkogu koosolek toimub vähemalt üks kord aastas ja selle kutsub kokku Liidu juhatus, teatades koosoleku aja, koha ja päevakorra Liidu liikmetele kirjalikult hiljemalt üks kuu enne koosolekut. Kui päevakorda on kavandatud põhikirja muutmine, tuleb koos nimetatud kutsega saata Liidu liikmetele ka sellekohane eelnõu.

3.4. Juhatus võib kokku kutsuda üldkogu erakorralise koosoleku, teatades koosoleku aja, koha ja päevakorra Liidu liikmetele hiljemalt kolm nädalat enne koosolekut. Kui päevakorda on kavandatud põhikirja muutmine, tuileb koos nimetatud kutsega saata Liidu liikmetele ka selle kohane eelnõu.

3.5. Üldkogu on otsustusvõimeline, kui tema kokkukutsumisel on järgitud kõiki seadusi ja käesolevast põhikirjast tulenevaid nõudeid. Üldkogu koosolekut juhatab Liidu esimees/naine, tema puudumisel aseesimees/naine. Koosolek protokollitakse.

3.6. Üldkogu otsus on vastuvõetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud Liidu liikmetest. Käesoleva põhikirja punktides 3.2.1 ja 6.1 nimetatud otsused on vastuvõetud, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 koosolekul osalenud liikmetest. Punktis 3.2.2 nimetatud otsus on vastuvõetud, kui selle poolt on hääletanud 9/10 Liidu liikmetest.

4. Liidu juhatus

4.1. Liidu töö korraldamiseks ja Liidu esindamiseks on viieliikmeline juhatus, kuhu kuuluvad Liidu esimees/naine ja aseesimees/naine ametikoha järgi ning kolm üldkogu poolt valitud liiget. Valimise korra kehtestab üldkogu.

4.2. Juhatuse liikmed valitakse kolmeks aastaks.

4.3. Liidu juhatus:

4.3.1. tagab üldkogu otsuse täitmise;

4.3.2. võtab tööle Liidu palgalised töötajad;

4.3.3. koostab Liidu tegevuse aastaaruande, majandusaasta ja töösuunad ning esitab need kinnitamiseks üldkogule;

4.3.4. peab Liidu liikmete arvestust;

4.3.5. teeb üldkogule ettepanekuid auliikme staatuse andmise kohta;

4.3.6. teeb üldkogule ettepaneku liikmemaksu suuruse ja tasumise korra kehtestamise kohta;

4.3.7. korraldab Liidu raamatupidamist;

4.3.8. vastutab Liidu varade eest;

4.3.9. otsustab muid küsimusi, mis ei kuulu üldkogu pädevusse.

4.4. Juhatuse kutsub vastavalt vajadusele kokku ja selle koosolekuid juhatab esimees/naine, tema puudumisel aseesimees/naine. Juhatuse koosolekust teatatakse juhatuse liikmetele hiljemalt kaks nädalat enne koosolekut.

4.5. Juhatus on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest. Juhatuse otsuse vastuvõtmiseks on nõutav osalenud liikmete poolhäälteenamus. Häälte võrdsuse korral otsustab juhataja hääl. Käesoleva põhikirja punktis 4.3.5 nimetatud otsuste vastuvõtmiseks on vajalik kõigi koosolekul osalenud juhatuse liikmete nõusolek.

4.6. Liitu võivad esindada kõigis õigustoimingutes esimees/naine või aseesimees/naine.

5. Liidu majandustegevus ja revideerimine

5.1. Liidu sissetulekuallikad on:

5.1.1. liikmemaksud;

5.1.2. annetused;

5.1.3. riigi või kohalike omavalitsuste eelarvest või sihtasutuste poolt tehtud toetused;

5.1.4. kontserttegevusest saadavad tulud;

5.1.5. nootide ja metoodilise materjali müügist saadavad tulud;

5.1.6. pärandused;

5.1.7. muud seaduslikud laekumised, mis on vajalikud Liidu põhikirjalise tegevuse arendamiseks.

5.2. Liidu üldkogu võib määrata revisjoni või audiitorkontrolli. Revidendiks või audiitoriks ei või olla Liidu juhatuse liige ega raamatupidaja. Revidendid või audiitorid koostavad revisjoni või audiitorkontrolli tulemuste kohta aruande, mille esitavad üldkogule.

6. Liidu lõpetamine, ühinemine ja jagunemine

6.1. Liit lõpetatakse mittetulundusühingute seaduses ettenähtud alusel ja korras. Liidu lõpetamisest teatakse kolm nädalat enne üldkogu koosolekut Liidu liikmetele kirjalikult. Üldkogu otsus Liidu lõpetamise kohta on vastuvõetud, kui selle poolt hääletab 2/3 üldkogu koosolekul osalenud liikmetest. Liidu lõpetamisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara üle nimekirja kantud mittetulundusühingule või sihtasutusele, avalik-õiguslikule juriidilisele isikule, sh riigile või kohalikule omavalitsusüksustele.

6.2. Liidu ühinemine teise mittetulundusühinguga ja jagunemine toimub üldkogu otsusel. Ühinemine ja jagunemine toimub mittetulundusühingute seaduses toodud korras.